- Khamoro-Chodov

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Archiv > NZDM - OPZ26

Popis projektu OPZ 26.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší problém vnějších a vnitřních bariér, které brání mladým lidem ve věku 15 - 26 let pocházejícím z rodin, které jsou dlouhodobě zasaženy sociálních vyloučením či jeho vysokou pravděpodobností, zapojit se standardním způsobem do společnosti, plnohodnotně vstoupit na trh práce, prožívat osobní úspěch a trvale tak omezit riziko sociálního vyloučení včetně sociálně patologických jevů. Tito mladí lidé od dětství vyrůstají v prostředí sociálně vyloučených lokalit města Chodova u Karlových Varů. V přetrvávající atmosféře sociokulturního znevýhodnění. Zmíněný problém této mládeže se projevuje především: nezaměstnaností či působením v šedé ekonomice, dluhy a finanční negramotností, vážnými rodinnými problémy mladých rodin, občanskou neznalostí (zákonů, práv, povinností), vážným rizikem výskytu, sociopatologií (gambling, návykové látky, domácí násilí, kriminalita) a související neschopnost kvalitně a bezpečně trávit volný čas, dále mizivou úrovní motivace ke vzdělávání včetně předčasných odchodů ze vzdělávacího procesu.


Jaké jsou příčiny problému?
Děti přebírají nevýhodné vzorce myšlení a chování ze svých rodin i od vrstevníků. Výskyt sociálního vyloučení v lokalitách Chodova je nejmasivnější v celém Karlovarském kraji. V roce 2011 bylo z celkového počtu obyvatel (13.913 osob) celkem 55 %těch, kteří byli bez vzdělání, s ukončeným základním vzděláním či s výučním listem. I když je celkový podíl nezaměstnanosti obyvatel města nízký (ca 8%), nabídka pracovních míst pro nízko kvalifikované uchazeče o zaměstnání je téměř nulová.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je snížení a odstranění bariér bránících mladým lidem ve věku 15 - 26 let ze sociálně vyloučených lokalit města Chodova v plnohodnotném zapojení do společnosti a úspěšném vstupu na trh práce, zvýšení jejich odolnosti vůči sociálně patologickým jevům.

Jaké zm
ěny jsou v důsledku projektu očekávány?
1.
Zvýšení úrovně klíčových kompetencí mládeže ze sociálně vyloučených lokalit Chodova, zvláště k učení a práci, komunikačních kompetencí např. řešení konfliktů a vyjadřováním názorů při diskuzi během workshopů a besed, sociálních a personálních interakcí ve skupině vrstevníků a např. vlivem organizace dobrovolnických aktivit, občanských získáním informací a vědomostí o právech a povinnostech občana ČR např. právním a volebním systému ČR a aktivní participací při volbách v ČR.
2. Vzestup informovanosti této mládeže o trhu práce, podmínkách, možnostech, formálních požadavcích na uchazeče; prostřednictvím individuálního poradenství, získáváním kontaktů při návštěvách lokálních firem a další projektové podpory se zvýší úspěšnost klientů v získání kvalifikace a získávání zaměstnání.
3. Zvý
šení motivace ke vzdělávání a počtu absolventů středních škol z řad klientů díky přímé podpoře při přípravě na vyučování, získáním informací o možnostech SŠ studia, získáním povědomí o náplni a podmínkách potřebné kvalifikace při setkání s pozitivními vzory.
4. Sní
žení rizika sociálně patologických jevů a kriminality mládeže ze sociálně vyloučených lokalit Chodova.
5. Zvý
šení kulturně - historického povědomí této mládeže o romské a dalších menšinách žijících v ČR.

 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky