Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží) - Khamoro Chodov

Khamoro
Chodov
o.p.s.
Přejít na obsah
ÚDAJE O PROJEKTU


 
NÁZEV PROJEKTU:
Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží)
Jekhetane terne čhavenca (Together with Youth)

 
DOBA REALIZACE:
1. 10. 2022 – 30. 9. 2023

 
MÍSTO REALIZACE:
Chodov, Nové Sedlo

 
ZAMĚŘENÍ PROJEKTU:
Projekt Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží) cílí na posílení postavení mladých Romů v české společnosti. Minimálně 50 participantů ve věku 15-20 let žijících ve vyloučených lokalitách Chodova a Nového Sedla bude zapojeno do různorodých aktivit zaměřených na jejich rozvoj, poznání a etnoemancipaci.  S mládeží budou realizovány komunitní akce, besedy, worhshopy, exkurze i cesty za vlastními kořeny a identitou. Mladí lidé budou motivováni k participaci na společenských příležitostech, zdrojích a odpovědnosti, včetně aktivního zapojení do komunitního života v místě, kde žijí.

 
The Jekhetane terne čhavenca project (Together with Youth) aims to strengthen the position of young Roma in Czech society. At least 50 participants aged 15-20 living in the excluded localities of Chodov and Nový Sedlo will be involved in various activities aimed at their development, knowledge and ethnoemancipation. Community events, discussions, workshops, excursions and trips to one's own roots and identity will be held with young people. Young people will be motivated to participate in social opportunities, resources and responsibilities, including active participation in community life in the place where they live.

KOMU JE PROJEKT URČEN?
Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé ve věku 15 až 26 let žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách Chodova a Nového Sedla, v počtu cca 50 účastníků. Přibližně 10 mladých lidí s vyšší motivací a chutí přispět ke změně v komunitách současně vytvoří tematickou komunitní skupinu.

 
JAKÝ PROBLÉM ŘEŠÍME?
Nízká participace romské mládeže na běžných zdrojích a životě občanské společnosti má kořeny již v dětském věku. Jednak je to neuspokojivá míra inkluze romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu (předčasné odchody ze vzdělávání v míře až 57 % romských žáků, FRA 2016;  pouze 45 % romské mládeže pokračuje v sekundárním vzdělávání, ISCED 3; 63 % lidí žijících v SVL má pouze ZŠ, mnohdy neukončenou, Agentura SZ, 2019), jednak je to celková nízká systémová schopnost ČR zmírňovat sociálně-ekonomický handicap dětí mládeže a promarňuje tak jejich potenciál. Rodiče mají nízké ambice a motivaci děti podporovat. To platí nejen v oblasti vzdělávání ale i v dalších oblastech života, včetně pracovního uplatnění. Postoj rodičů se přenáší na děti, k tomu se přidává zkušenost s diskriminací z důvodu etnicity. Mladí lidé se navíc z rodiny postupně vydělují a jsou ve vysoké míře ohroženi sociálně patologickými jevy (abusus návykových látek, kriminalita atd.)  V sociálně vyloučených lokalitách Chodova (Železný Dvůr a Pod Železným Dvorem žije cca 350 obyvatel, z toho cca 45 mladých lidí od 18 do 26 let, v Novém Sedle pak cca 150 osob, z toho cca 30 mladých lidí od 18 do 26 let. Pokud se definovaný problém nebude řešit, bude u místních mladých lidí riziko sociálního vyloučení a sociálně patologických jevů narůstat, zůstanou pasivní, málo zapojení a nevyužijí svůj potenciál a příležitosti - což bude mít negativní dopad na budoucí stav celých řešených komunit, mladí lidé se nenaučí hájit své potřeby a potřeby svých komunit.

JAK HO ŘEŠÍME?
Definovaný problém řešíme zapojením místní romské mládeže a mladých dospělých ve věku 15 - 26 let do různorodých aktivit různorodých aktivit zaměřených na jejich rozvoj, poznání a etnoemancipaci.  S účastníky realizujeme komunitní akce, besedy, workshopy, exkurze i cesty za vlastními kořeny a identitou - a to participativním způsobem v souladu s principy komunitní práce (tj. za jejich aktivní účasti, spolurozhodování, podílení se na přípravě atd.). Smyslem projektových aktivit je posílení role mládeže v životě místních komunit tak, aby se mladí lidé na dění v komunitě aktivně podíleli, přinášeli své potřeby a participovali na jejich řešení, uměli tyto potřeby (své i komunity jako celku) definovat a účinně hájit. Stejně jako v komunitách v Chodově a Novém Sedle fungují jádrové skupiny a tematická rodičovská skupina, vznikne za výše popsaným účelem tematická skupina sestavená ze zástupců mladých lidí, což umožní účinněji řešit jejich témata a potřeby.

 
CO JE NAŠÍM CÍLEM?
Cílem projektu je dosažení účinného zapojení romské mládeže žijící v SVL Chodova a Nového Sedla do místního komunitního života a aktivit, zvýšení jejich motivace, informovanosti a kompetencí. Během 12 měsíců realizace bude podpořeno alespoň 50 beneficientů ve věku 15-26 let prostřednictvím prokazatelné účasti v projektových aktivitách (workshopy, besedy, exkurze, cesty za poznáním, komunitní akce). Z okruhu beneficientů se současně vydefinuje užší skupina cca 10 mladých lidí (5 za mládež do 18 let, 5 za mladé dospělé do 26 let), kteří budou i po ukončení projektu fungovat jako tematická komunitní skupina zaměřená na řešení potřeb a příležitostí mladých lidí v uvedených komunitách (ve spolupráci se stávajícími jádrovými skupinami a komunitními pracovníky). Míra naplnění cíle bude měřena na základě sledování frekvence zapojení jednotlivých beneficientů, zjišťování přímé zpětné vazby od nich samotných a prokazatelného vzniku a zahájení činnosti tematické komunitní skupiny mládeže.

JAKÉ AKTIVITY PROJEKT ZAHRNUJE?
  1. Motivační akce pro mládež:
Cílem aktivity je zvýšení motivace mládeže ke vzdělání, životnímu úspěchu a vyvarování se sociálně patologických jevů. Aktivita je složena z besed s úspěšnými a inspirativními romskými osobnostmi, exkurzí do podniků a provozoven a z workshopů na různá témata (prevence závislostí a kriminality, finanční gramotnost, obrana proti diskriminaci, aktivní občanská participace atd.).


 
  1. Cesty za poznáním:
Cílem aktivity je posílení pozitivního vnímání romské identity, získání nových poznatků a zážitků, podpora sebevědomí. Uskuteční se výjezdy do Muzea romské kultury v Brně, na Pietní akt v Letech u Písku a na mezinárodní romský festival Khamoro. Součástí akcí je doprovodný program, rozhovory a společná reflexe.

 
  1. Tematická komunitní skupina mládeže:
Cílem aktivity je vznik a zahájení činnosti tematické komunitní skupiny mládeže. Předpokládáme, že skupina se vykrystalizuje přibližně v polovině projektu, následně se bude s podporou komunitních pracovníků a jádrových skupin postupně upevňovat v činnostech zaměřených na řešení potřeb místní mládeže, zapojovat se do práce s mladšími členy komunity či rozvíjet své dobrovolnické zapojení v rámci komunitních akcí.

 
S KÝM V RÁMCI PROJEKTU SPOLUPRACUJEME?
Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha subjekty. Významnými aktéry je především vedení obcí Chodova a Nového Sedla. Dále je to například Agentura pro sociální začleňování, Gopala o.p.s., ROMEA, Slovo 21,z.s., Člověk v tísni, o.p.s., Institut Terezínské iniciativy, o.p.s.,Otevřená společnost, o.p.s., jsme členy RomanoNet, z.s. Tyto organizace nám jsou dle oblastí své působnosti nápomocny např. při workshopech, besedách, cestách za poznáním a komunitních akcích (konzultace, lektorování, medializace).

 
JAK VYPADÁ NÁŠ REALIZAČNÍ TÝM?
Realizační tým projektu sestává ze tří komunitních pracovníků, kteří mají rozsáhlé zkušenosti sociální a komunitní práce s místními lidmi. Plánované workshopy zajišťují externí lektoři, převážně ze spolupracujících organizací, za účelem besed jsou zvány významné romské osobnosti. Řízení projektu po věcné a finanční stránce je řešeno v rámci nepřímých nákladů.


AKTUÁLNÍ INFORMACE A FOTODOKUMENTACE

STRÁNKA PROCHÁZÍ PROVOZNÍ ÚPRAVOU, DĚKUJEME ZA TRPĚLIVOST!

 
KONTAKTNÍ OSOBA PROJEKTU:
Emil Voráč, vedoucí realizačního týmu
e-mail: emil.vorac@seznam.cz
telefon: 725 706 520

PODPORA PROJEKTU

SDĚLENÍ O PROGRAMU A SUBJEKTECH PODPORY:

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Odkazy na webové stránky:
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

 


 
Podpora
Podpořte naší práci darováním jakéhokoliv finančního příspěvku na účet 78-4011880267/0100
Kontakt
Chranišov 25, 357 35
Mobil : 725 706 520                      e-mail : emil.vorac@seznam.cz
IČO : 265 195 69                             Č. účtu : 78-4011880267/0100
Návrat na obsah